علی فرحانه

چهار سال تحصيل در دانشگاه صنعتی شريف، دوسال در دانشگاه صنعتی اميركبير و نهايتاً دو سال در دانشگاه تهران باعث شد تا هميشه خود را در كنار دوستاني كه قصد تحصيل در خارج از کشور دارند احساس نمايم و اين امر، ناخودآگاه دانش و دغدغه ام را نسبت به اين موضوع بالا برد.
مديريت برگزاری آزمون هاي ملي و بين المللي زبان انگليسی در شهر های مختلف نيز بر تجربه من افزود و انگيزه لازم را در بنده ايجاد نمود تا در شرايطي كه اطلاعات ناكافی، افراد غير متخصص و سيستم هاي ناكارآمد، آينده دوستانم را به خطر انداخته، وارد گود شوم و تجربياتم را در يك فضای علمی و حرفه ای در حوزه آمادگی آزمون های بين المللی زبان و مشاوره اخذ پذيرش تحصيلی به عزيزانی كه قصد تحصيل در خارج از کشور دارند تا رسيدن به اهداف بزرگشان كه همانا پذيرش و تحصيل در بهترين دانشگاه های دنياست با افتخار ارائه نمايم.

دانلود رزومه